Algemene Voorwaarden

 

Gezondheid

 • Bij het starten van eender welke vorm van coaching kan het in sommige gevallen steeds aangewezen zijn uw arts te contacteren.
 • Hoewel Body-Transform werkt met gekwalificeerde trainers is Body-Transform geen erkende medische zorgverlener of diëtist en heeft hij geen expertise in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van welke aard dan ook, of het bepalen van het effect van elke specifieke oefening of dieet op een medische toestand.
 • Het behalen en/of handhaven van uw doelen is niet gegarandeerd en de resultaten zijn onderhevig aan individuele motivatie en ingesteldheid.
 • Alhoewel sporten gezond is, is er bij iedere vorm van sport, oefening, fitnessplan of dieetplan een mogelijkheid op blessure of nefaste invloed op uw gezondheid van welke aard dan ook. Body-Transform kan hier voor niet aansprakelijk gesteld worden. Iedere vorm van coaching start u uit vrije wil en op eigen risico.
 • Alle gepersonaliseerde schema’s en plannen kunnen niet met derden worden gedeeld. Dit door de aard van de schema’s, namelijk dat ze opgebouwd zijn om te voldoen aan de doelstelling en eisen van één bepaald individu.

 

Informatie

 • Body-Transform doet z’n best alle beschikbare informatie correct en up to date te houden. Echter kan Body-Transform niet aansprakelijk gesteld worden bij misinformatie of tekorten.
 • Body-Transform behoudt het recht om inhoud of informatie zonder voorafgaande kennisgeving toe te voegen, te herzien of te verwijderen.
 • Bij Body-Transform hanteren we een responstijd van maximum 2 dagen op iedere vorm van virtueel contact. Echter blijft het recht steeds behouden hier van af te wijken.
 • Alle documenten inzake om het eender welk product of programma worden standaard in het Nederlands gegeven. Communicatie kan in uitzonderlijk geval in het Engels gebeuren.

 

Website (& verlengden hier van)

 • Het bezoeken van de site en eventueel gekoppelde sites is op eigen risico. Doch doet Body-Transform de nodige inspanning de site vrij te houden van elke vorm van lasterlijk, beledigend of ander gevoelig materiaal.
 • Body-Transform aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aangericht door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen besmetten door toegang tot en gebruik van de site.
 • Body-Transform staat het kopiëren, reproduceren en verspreiden van inhoud voor commercieel gebruik zonder schriftelijke overeenkomst niet toe.
 • Iedere communicatie naar Body-Transform toe, via de site of e-mail wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtig en kan desgevallend gebruikt worden voor welk doel dan ook.
 • U en enkel u bent verantwoordelijk voor alle inzendingen via de website, e-mail en social media en gaat er mee akkoord geen inbreuk te maken op gelijk welk recht van derden.
 • Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten. U gaat er mee akkoord ieder medium schadeloos te houden. We behouden ons het recht uw identiteit te onthullen bij een klacht of rechtszaak die voortvloeit uit uw communicatie.
 • Het is uw verantwoordelijkheid Body-Transform correcte informatie te bezorgen opdat de communicatie en werking naar behoren zou verlopen.

 

Juridisch

 • Alle betwistingen en eventuele juridische acties vallen onder het Belgische recht en zijn rechtbanken en worden behandeld in de Nederlandse taal. Dit in het Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen met als afdeling Ieper.

 

Eigendommen

 • De gebruikte en weergegeven handelsmerken en logo’s, al dan niet weergegeven op de site, kunnen onder geen enkele vorm vrij gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Body-Transform. Deze blijven ten alle tijde eigendom van Body-Transform of diens partners.

 

Privacy

 • U stemt er mee in dat we persoonlijke informatie en gegevens verzamelen ter identificatie en opname in het klantenbestand. Deze gegevens zijnde: "uw naam, geslacht, geboortedatum en plaats, nationaliteit, email, telefoon, adres en indien van toepassing, zakelijke benaming, zakelijk adres en btw nummer".
 • Body-Transform gebruikt uw persoonlijke gegevens om een correct beheer van onze diensten en uw aangekochte producten te vereenvoudigen.
 • Persoonlijke gegevens kunnen ten alle tijde door u gewijzigd of verwijderd worden via contactopname. Het is steeds uw verantwoordelijkheid Body-Transform op hoogte te houden van eventuele wijzigingen.
 • U gaat er mee akkoord dat genomen of ingezonden foto- en/of videomateriaal ten alle tijde gebruikt kan worden voor promotie doeleinden.

 

Copyright

 • Zonder tegen boodschap moet u er van uit gaan dat alles wat u leest, ziet of gebruikt zichtbaar en onzichtbaar copyright beschermd is.

 

Samenwerking

 • Body-Transform werkt samen met diverse externe partners. Deze partners zijn en blijven ten alle tijde verantwoordelijk voor het naleven en opvolgen van hun eigen goede werking. Body-Transform kan hier onder geen enkele vorm verantwoordelijk voor gesteld worden.

 

Betalingen

 • Verrichte betalingen voor eender welk product zijn definitief en genieten geen recht tot terugbetaling.
 • Aangekochte sessies komen te vervallen na een termijn van 12 maanden. Dit tenzij er tijdig enige vorm van medische overmacht ingeroepen wordt of er een onderlinge overeenkomst is afgesloten.
 • Wanneer de klant geen enkele vorm van overmacht in roept, zijnde 24u voor de geboekte sessie of op een ander aanvaardbaar tijdstip, is er geen recht tot terugbetaling of her planning van de geplande PT sessie. Zo wordt de geplande sessie als voldaan beschouwd. Dit om een inkomstenverlies te compenseren.
 • Alle betalingen dienen tijdelijk te gebeuren, zijnde voorafbetaling, betaling op factuurdatum of betaling tot 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer dit niet het geval is behoud Body-Transform het recht een supplement aan te rekenen, zijnde een forfaitaire schadevergoeding vanaf de vervaldag van € 10 plus een maandelijkse intrest van 12% op het gefactureerde bedrag.
 • Bij het ondertekenen van het document "Info Gegevens" geldt een betaalverplichting van het aangekochte product.
 • Gesplitste betaling is mogelijk vanaf 10 beurten personal training. Hierbij dient er telkens een intrest van 5% gerekend te worden boven op de standaard vaste prijs. De eerste betaling bedraagt telkens het overeengekomen bedrag plus alle intresten en dient voldaan te worden zoals vooropgesteld binnen de algemene voorwaarden. De resterende bedragen en datums zoals vermeld op factuur. Dit alles wordt vermeld als opmerking bij de factuur. Verder blijven de algemene voorwaarden steeds van toepassing.
 • Alle prijzen weergegeven op de website zijn BTW inclusief.
 • Body-Transform behoud ten alle tijde het recht een tarief wijziging te bepalen alsook een wijziging in aanbod.
 • Bij het bestellen van supplementen kan een voorschot in rekening gebracht worden. 

 

Voorwaarden

 • Bij het starten van eender welke vorm van coaching, het invullen van eender welk document of het plaatsen van eender welke aankoop wordt u verwacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en stemt u automatisch in met deze.
 • Ten alle tijde kunnen deze algemene voorwaarden aangepast of herzien worden. U wordt verondersteld deze pagina regelmatig te bezoeken zodat u weet hebt van mogelijke veranderingen.
 • Bij elke vorm van problemen inzake deze algemene voorwaarden wordt u verwacht contact op te nemen met Body-Transform.